Perkongsian Matlamat Pembangunan Lestari PBB

Essex Furukawa telah menjajarkan usaha kelestariannya melalui syarikat induknya, Superior Essex, dengan usaha Matlamat Pembangunan Lestari PBB dan memberikan komitmen kepada 12 daripada 17 SDG PBB Perkongsian ini akan membolehkan organisasi kami mengenal pasti tujuan bersama dan peluang untuk bertindak dengan entiti lain, sambil bekerjasama untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lestari untuk semua.

 • Menjelang tahun 2030, mengurangkan jumlah kematian dan penyakit dengan ketara daripada bahan kimia berbahaya dan udara, pencemaran air dan tanah serta pencemaran.
 • Tamatkan semua bentuk diskriminasi terhadap semua wanita dan gadis di mana-mana sahaja.
 • Memastikan penyertaan penuh dan berkesan bagi wanita serta peluang yang sama rata untuk kepimpinan di semua peringkat membuat keputusan dalam politik, ekonomi dan kehidupan awam.
 • Menjelang tahun 2030, meningkatkan kecekapan penggunaan air dengan ketara di semua sektor dan memastikan pengeluaran dan bekalan air tawar yang mampan untuk menangani kekurangan air dan mengurangkan dengan ketara bilangan orang yang mengalami kekurangan air.
 • Meningkatkan bahagian tenaga boleh diperbaharui dengan ketara dalam campuran tenaga global.
 • Gandakan kadar peningkatan global dalam kecekapan tenaga.
 • Meningkatkan kerjasama antarabangsa untuk memudahkan akses kepada penyelidikan dan teknologi tenaga bersih, termasuk tenaga boleh diperbaharui, kecekapan tenaga dan teknologi bahan api fosil yang canggih serta bersih, dan menggalakkan pelaburan dalam infrastruktur tenaga dan teknologi tenaga bersih.
 • Memperluaskan infrastruktur dan menaik taraf teknologi untuk membekalkan perkhidmatan tenaga moden dan mampan untuk semua di negara-negara yang membangun, khususnya negara-negara kurang maju, negara-negara membangun pulau kecil dan negara-negara membangun yang dilingkungi daratan, mengikut program sokongan masing-masing.
 • Mencapai tahap produktiviti ekonomi yang lebih tinggi melalui kepelbagaian, naik taraf dan inovasi teknologi, termasuk melalui tumpuan kepada sektor yang bernilai tambah tinggi dan berintensifkan buruh.
 • Meningkat secara progresif, melalui tahun 2030, kecekapan sumber global dalam penggunaan dan pengeluaran serta usaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi daripada kemerosotan alam sekitar, mengikut rangka kerja program 10 tahun mengenai penggunaan dan pengeluaran mampan, dengan negara-negara maju memimpin.
 • Menjelang tahun 2030, mencapai pekerjaan penuh dan produktif serta kerja yang baik untuk semua wanita dan lelaki, termasuk untuk golongan muda dan orang kurang upaya serta gaji yang sama rata untuk kerja yang sama nilainya.
 • Menjelang tahun 2020, mengurangkan perkadaran belia yang tidak mempunyai pekerjaan, pendidikan atau latihan dengan ketara.
 • Mengambil langkah segera dan berkesan untuk membanteras buruh paksa, menamatkan perhambaan moden dan pemerdagangan manusia dan menjamin larangan dan penghapusan bentuk buruh kanak-kanak yang paling teruk, termasuk perekrutan dan penggunaan tentera kanak-kanak, dan menjelang tahun 2025, untuk menamatkan buruh kanak-kanak dalam semua bentuknya.
 • Melindungi hak buruh dan menggalakkan persekitaran kerja yang selamat dan terjamin untuk semua pekerja, termasuk pekerja yang berhijrah, khususnya wanita yang berhijrah dan mereka yang bekerja tidak menentu.
 • Membangunkan infrastruktur yang berkualiti, boleh dipercayai, mampan dan berdaya tahan, termasuk infrastruktur serantau dan merentas sempadan, untuk menyokong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan memberi tumpuan kepada akses yang berpatutan dan saksama untuk semua.
 • Menggalakkan perindustrian yang inklusif dan mampan serta, menjelang tahun 2030, meningkatkan bahagian industri pekerjaan dan produk dalam negara kasar dengan ketara, sejajar dengan keadaan negara dan menggandakan bahagiannya di negara-negara yang kurang maju.
 • Menjelang tahun 2030, menaik taraf infrastruktur dan industri retrot untuk menjadikannya mampan, dengan peningkatan kecekapan penggunaan sumber dan penggunaan teknologi serta proses perindustrian yang bersih dan mesra alam, dengan semua negara mengambil tindakan mengikut keupayaan masing-masing.
 • Meningkatkan penyelidikan saintifik, menaik taraf keupayaan teknologi sektor perindustrian di semua negara, khususnya negara yang membangun, termasuk, menjelang tahun 2030, menggalakkan inovasi dan meningkatkan bilangan pekerja penyelidikan dan pembangunan dengan ketara bagi setiap 1 juta orang dan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan awam dan swasta.
 • Menjelang tahun 2030, memperkasakan dan menggalakkan kemasukan sosial, ekonomi dan politik semua, tanpa mengira umur, jantina, kurang upaya, bangsa, etnik, asal usul, agama atau ekonomi atau status lain.
 • Memastikan peluang yang sama rata dan mengurangkan ketidaksamaan hasil, termasuk dengan menghapuskan undang-undang, dasar dan amalan diskriminasi serta menggalakkan perundangan, dasar dan tindakan yang sesuai dalam hal ini.
 • Mengguna pakai dasar, terutamanya skala, dasar gaji dan perlindungan sosial serta mencapai kesaksamaan lebih besar secara progresif.
 • Menjelang tahun 2030, mengurangkan kesan buruk alam sekitar per kapita bandar, termasuk dengan memberi perhatian khusus kepada kualiti udara dan pengurusan sisa perbandaran dan sisa lain.
 • Menyokong kaitan ekonomi, sosial dan alam sekitar yang positif antara kawasan bandar, kawasan persisian bandar dan luar bandar dengan mengukuhkan perancangan pembangunan negara dan wilayah.
 • Melaksanakan rangka kerja program 10 tahun mengenai penggunaan dan pengeluaran mampan, semua negara mengambil tindakan, dengan negara-negara maju yang memimpin, dengan mengambil kira pembangunan dan keupayaan negara-negara membangun.
 • Menjelang tahun 2030, mencapai pengurusan yang mampan dan penggunaan sumber semula jadi yang cekap.
 • Menjelang tahun 2030, mengurangkan penjanaan sisa dengan ketara melalui pencegahan, pengurangan, kitar semula dan penggunaan semula.
 • Menggalakkan syarikat, terutamanya syarikat besar dan transnasional, untuk mengamalkan amalan mampan dan mengintegrasikan maklumat kemampanan ke dalam kitaran pelaporan mereka.
 • Menggalakkan amalan perolehan awam yang mampan, mengikut dasar dan keutamaan negara.
 • Menjelang tahun 2030, memastikan orang di mana-mana sahaja yang mempunyai maklumat dan kesedaran yang relevan untuk pembangunan dan gaya hidup mampan selaras dengan alam semula jadi.
 • Menyokong negara-negara yang membangun untuk mengukuhkan keupayaan saintifik dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah corak penggunaan dan pengeluaran yang lebih mampan.
 • Memperkukuh daya tahan dan kapasiti penyesuaian terhadap bahaya yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara.
 • Menyepadukan langkah perubahan iklim ke dalam dasar, strategi dan perancangan negara.
 • Meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesedaran dan keupayaan manusia serta institusi mengenai pengurangan perubahan iklim, penyesuaian, pengurangan kesan dan amaran awal.
 • Mengurangkan semua bentuk keganasan dan kadar kematian yang berkaitan dengan ketara di mana-mana sahaja.
 • Memastikan akses awam kepada maklumat dan melindungi kebebasan asas, mengikut perundangan negara dan perjanjian antarabangsa.
 • Menamatkan penderaan, eksploitasi, pemerdagangan dan semua bentuk keganasan dan penyeksaan kanak-kanak.
 • Menggalakkan kedaulatan undang-undang di peringkat nasional dan antarabangsa serta memastikan akses yang sama rata kepada keadilan untuk semua orang.
 • Menjelang tahun 2030, mengurangkan aliran kewangan dan senjata haram, mengukuhkan pemulihan dan pemulangan aset yang dicuri serta memerangi semua bentuk jenayah terancang dengan ketara.
 • Mengurangkan rasuah dan sogokan dalam semua bentuknya dengan ketara.
 • Membangunkan institusi yang berkesan, bertanggungjawab dan telus di semua peringkat.
 • Memastikan pembuatan keputusan yang responsif, inklusif, penyertaan dan perwakilan di semua peringkat.
 • Meluaskan dan mengukuhkan penyertaan negara yang membangun dalam institusi tadbir urus global.
 • Mempromosikan dan menguatkuasakan undang-undang dan dasar tanpa diskriminasi untuk pembangunan mampan.
 • Memperkukuhkan mobilisasi sumber domestik, termasuk melalui sokongan antarabangsa kepada negara-negara yang membangun, untuk meningkatkan kapasiti domestik bagi cukai dan kutipan hasil yang lain.
 • Meningkatkan kestabilan makroekonomi global, termasuk melalui penyelarasan dasar dan kekoherenan dasar.
 • Meningkatkan kekoherenan dasar untuk pembangunan mampan.
 • Meningkatkan perkongsian global untuk pembangunan mampan, dilengkapi dengan perkongsian pelbagai pihak berkepentingan yang menggerakkan dan berkongsi pengetahuan, kepakaran, teknologi dan sumber kewangan, untuk menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan di semua negara, khususnya negara-negara yang membangun.
 • Menggalakkan dan mempromosikan perkongsian awam, awam-swasta dan masyarakat sivil yang berkesan, dibina atas dasar pengalaman dan strategi sumber perkongsian.
 • Menjelang tahun 2030, membina inisiatif yang sedia ada untuk membangunkan pengukuran kemajuan pembangunan mampan yang melengkapkan keluaran dalam negara kasar dan menyokong pembinaan kapasiti statistik di negara-negara yang membangun.
Main Video
Main Video
Sejak tahun 2019, pekerja di Suzhou telah membantu membentuk masa depan yang lestari dengan menanam pokok di kawasan berhampiran kilang kami secara sukarela. Usaha ini telah menghasilkan ratusan pokok baru ditanam di landskap bandar.

Acara tahunan itu juga menyelaraskan Essex Furukawa, melalui syarikat induknya Superior Essex, dengan empat SDG PBB.

Menanam pokok membantu penyelarasan dengan matlamat No. 3, 11, 13 dan 15 yang masing-masing menyokong Kesihatan dan Kesejahteraan yang Baik; Bandar dan Komuniti Lestari; Pengawalan Iklim, serta Kehidupan di Darat. Acara itu merupakan sebahagian daripada komitmen Essex Furukawa terhadap Wawasan 2030, alam sekitar, serta pengindahan masyarakat setempat.

Laporan Kemampanan Wawasan 2030

2030年愿景》可持续发展报告

ビジョン2030サステナビリティレポート

Arkib: Ogos 2022
アーカイブ: 2022年8月
存档:2022 年 8 月

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]